Profil spoločnosti

V čase hospodárskych zmien vznikla spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je poskytovať kvalitné dodávky a služby pre širokú skupinu zákazníkov. V rámci plánovania činností a dlhodobých skúseností sa vo firme vyšpecifikovala oblasť jej pôsobenia.

Spoločnosť VVINGS Košice s.r.o., bola založená s cieľom stať sa modernou spoločnosťou, ktorá bude pokrývať náročné požiadavky trhu. Ústredie spoločnosti je v Košiciach.

Spoločnosť v súčasnej dobe vykonáva svoju činnosť v rôznych častiach Slovenska. Realizujeme komplexné dodávky stavieb na kľúč, sledujeme vývoj trhu a snažíme sa prispôsobovať potrebám investorov a zákazníkov.

Svojou činnosťou zabezpečujeme najmä:

  • realizáciu stavebných prác všetkého druhu
  • realizáciu líniových stavieb a vodojemov
  • špecializáciu na výstavbu kotolní, zdrojov tepla, montáž kotlov, servis a údržbu
  • kompetenčné centrum firmy Viessmann pre biomasu
  • špecializáciu na montáž a servis solárnych systémov
  • obchod v rámci predaja tovaru
  • inžiniersku prípravu stavieb, stavebnú a pozemkovú prípravu stavieb, organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb
  • konzultácie a poradenstvo pre zákazníkov a investorov

Priemerná dĺžka odbornej praxe našich pracovníkov v odbore je 25 rokov. Väčšina pracovníkov našej spoločnostii sú absolventi technických univerzít. K súčasnému profilu sme sa dopracovali na základe dlhodobých skúseností s realizáciou stavieb jednak počas realizácie projektov počas existencie našej firmy ako aj realizáciou projektov na ktorých pôsobili pracovníci spoločnosti v predošlých zamestnaniach.

Pracovníci disponujú osvedčeniami vydanými Technickou inšpekciou Košice a Komorou Stavebných inžinierov. Pre vykonávanie VTZ firma disponuje oprávneniami vydanými Technickou inšpekciou Košice.