Služby ktoré poskytujeme

Hlavným zameraním našej spoločnosti VVINGS Košice s.r.o. je realizácia projektov formou na kľúč so zameraním na:

Stavebná činnosť     

 • výstavba občianských a bytových stavieb (rodinné domy, bytové domy...)
 • zatepľovanie fasád (rodinné domy, bytové domy...)
 • zatepľovanie a hydroizolácia striech (rodinné domy, bytové domy, priemyslené stavby...)
 • výstavba líniových stavieb (kanalizácie, vodovody, plynovody, ropovody, komunikácie...)
 • výstavba stavieb v oblasti výroby a dodávky tepla a ich regulácia (kotolne, výmenníkové stanice, domové zdroje tepla...)

Realizácia projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

 • výroba tepla z biomasy
 • solárne systémy pre prípravu tepla
 • tepelné čerpadlá
 • fotovoltaické elektrárne

Meranie, regulácia, systémy riadenia a elektroinštalácie

 • hutnícky priemysel
 • energetika
 • občianska vybavenosť
 • administratívne budovy a polyfunkčné objekty

Projekčná a konštrukčná činnosť

 • E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
 • A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

VTZ tlakové (tlakové zariadenia a potrubné systémy )

Odborné prehliadky, odborné skúšky a oprava vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke:

 • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 • rekonštrukcia
 • skúšky
 • revízie
 • prehliadky
 • oprava a údržba

v rozsahu:

Technické zariadenia tlakové skupiny A

 • a3 kotly parné a kvapalinové III. trieda
 • a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda
 • b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda
 • b2 tlakové nádoby staviblné III. trieda

Technické zariadenia tlakové skupiny B

 • a1 kotly parné a kvapalinové V. trieda
 • b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda
 • b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda
 • d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda
 • d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda

VTZ plynové do 400 kPa

Odborné prehliadky, odborné skúšky a oprava vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke:

 • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 • rekonštrukcia
 • skúšky
 • revízie
 • prehliadky
 • oprava a údržba

v rozsahu:

Technické zariadenia plynové skupiny A delené na:

 • g2 rozvod plynov z nekovových materiálov
 • h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane na výrobu
 • ochranných atmostér pri tepelnom spracúvaní

Technické zariadenia plynové skupiny B delené na:

 • f znižovanie tlaku plynu so svtupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
 • g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
 • g2 prípojky z nekovových meteriálov
 • g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa
 • h1 spoltrebu plynv spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane
  zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky
  spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
 • h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane
  zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky
  spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

VTZ elektrické

Odborné prehliadky, odborné skúšky a oprava vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke:

 • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 • rekonštrukcia
 • skúšky
 • revízie
 • prehliadky
 • oprava a údržba

v rozsahu:

 • E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
 • E4.0 elektrické stroje
 • E4.2 elektrické prístroje

Triedy objektov:

 • A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • B1 objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení
  v regulačných staniciach plynu

Činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozora

 • technické a technologické vybavenia stavieb
 • stavebná výroba
 • líniové stavby

Vieme zabezpečiť

 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu výstavby stavieb a rekonštrukciu stavieb